Leathanach gréasáin bhunaidh an Fhondúireacht Luaíochta

Tuarascálacha bliantúla

Bunaíodh Fondúireacht Reward mar Eagraíocht Chorpraithe Charthanachta na hAlban ar 23 Meitheamh 2014. Is carthanas cláraithe SC044948 muid le hOifig Rialtóir Carthanachta na hAlban, OSCR. Ritheann ár dtréimhse tuairiscithe airgeadais ó Iúil go Meitheamh gach bliain. Ar an leathanach seo foilsímid achoimre den Tuarascáil Bhliantúil do gach bliain. Tá an tacar iomlán cuntas is déanaí ar fáil ar an Láithreán gréasáin OSCR i bhfoirm atheagraithe.

2017-18

Bhí ár gcuid oibre dírithe i roinnt réimsí

 • Inmharthanacht airgeadais an charthanais a fheabhsú trí iarratas a dhéanamh ar dheontais agus trádáil tráchtála a leathnú
 • Caidreamh a fhorbairt le comhoibrithe féideartha in Albain agus ar fud an domhain trí líonrú
 • Ár gclár teagaisc a leathnú do scoileanna ag baint úsáide as an tsamhail eolaíochta den chuaird luach saothair san inchinn agus an chaoi a n-idirghníomhaíonn sí leis an gcomhshaol
 • Próifíl náisiúnta agus idirnáisiúnta a thógáil chun eagraíocht 'dul chun cinn' inchreidte a dhéanamh de TRF do dhaoine agus d'eagraíochtaí a dteastaíonn tacaíocht uathu i réimse na díobhála pornagrafaíochta idirlín mar bhealach chun tuiscint an phobail a chur chun cinn maidir le hathléimneacht i leith struis a fhorbairt.
 • Ár láithreacht ar an ngréasán agus na meáin shóisialta a leathnú chun ár mbranda a fhorbairt i measc lucht féachana in Albain agus ar fud an domhain
 • Gníomhaíochtaí oiliúna agus forbartha a dhéanamh chun leibhéil scileanna fhoireann TRF a ardú chun a chinntiú go bhféadfadh siad na sruthanna oibre éagsúla seo a sheachadadh
Príomhghníomhartha
 • Leanamar ar aghaidh ag baint úsáide as an deontas 'Infheistiú i Smaointe' ón gCiste Crannchuir Náisiúnta chun ábhair churaclaim a fhorbairt agus a thástáil le húsáid ag múinteoirí bunscoile agus meánscoile i scoileanna stáit.
 • Lean TRF ag leathnú a láithreachta sna réimsí oideachais gnéis, cosanta ar líne agus dochar porn, ag freastal ar chomhdhálacha agus ar imeachtaí 12 in Albain (an bhliain roimhe sin 5), 3 i Sasana (an bhliain roimhe sin 5) agus 2 i SAM chomh maith le ceann amháin sa Chróit agus sa Ghearmáin.
 • I rith na bliana d'oibríomar go pearsanta le níos mó ná daoine aonair 3,500 agus rinneamar seachadadh ar 2,920 duine / uaireanta cumarsáide agus oiliúna.
 • Ar Twitter sa tréimhse ó mhí Iúil 2017 go dtí Meitheamh 2018 bhain muid amach imprisean tweet 174,600, suas ó 48,186 an bhliain roimhe sin.
 • I Meitheamh 2018 chuir muid GTranslate leis an láithreán gréasáin, ag tabhairt rochtain iomlán ar ár n-ábhar i dteangacha 100 trí aistriúchán meaisín.
 • Sa bhliain chuir muid amach eagráin 5 de Rewarding News agus bhí ár liosta postála géilliúil don OTI. I rith na bliana d'fhoilsíomar poist bhlag 33 a chlúdaigh gníomhaíochtaí TRF agus na scéalta is déanaí faoi thionchar na pornagrafaíochta idirlín sa tsochaí. Ba é seo 2 níos mó blaganna ná an bhliain roimhe sin. Bhí alt amháin foilsithe againn in iris phiar-athbhreithnithe.
Éachtaí Eile
 • I rith na bliana lean TRF de bheith ag léiriú sna meáin, le feiceáil i scéalta nuachtáin 21 sa Ríocht Aontaithe agus go hidirnáisiúnta (an bhliain roimhe seo 9) agus arís ar theilifís an BBC i dTuaisceart Éireann. Bhí muid i mbun agallaimh raidió 4.
 • Lean Mary Sharpe lena ról mar chathaoirleach ar an gCoiste Caidrimh Phoiblí agus Abhcóideachta ag an gCumann um Chur Chun Cinn na Sláinte Gnéasaí (SASH) i SAM.
 • Chuir an Foras Luaíochta freagraí ar Chomhairliúchán Páipéar Uaine Straitéis Sábháilteachta Idirlín na Ríochta Aontaithe. Rinneamar aighneacht freisin don Fhoireann Straitéise Sábháilteachta Idirlín ag an Roinn Digiteach, Cultúir, Meán agus Spóirt ar leasuithe molta ar an Acht um an nGeilleagar Digiteach.
 • Ghnóthamar Creidiúnú Choláiste Ríoga na nDochtúirí Ginearálta chun cúrsaí lae a sheachadadh do ghairmithe cúram sláinte mar chuid dá gcláir um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach. Cuireadh ceardlanna CPD ar fáil i gcathracha 4 sa Ríocht Aontaithe.
 • Lean TRF air ag seachadadh oiliúna feasachta ar dhíobháil pornagrafaíochta idirlín do scoileanna, do ghairmithe agus don phobal i gcoitinne. Rinneamar comhurraíocht ar chlár na gceardlann scoile don seó Wonder Fools Éifeacht Coolidge ag an Traverse Theatre.
 • D'fhreastail ár bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus ár gCathaoirleach ar an gclár oiliúna Catalyst Good Ideas i nDún Éideann thar laethanta 3.
Áiseanna agus seirbhísí bronnta

Thugamar 1,120 duine / uaireanta oiliúna saor in aisce san iomlán, ach díreach faoi bhun 1,165 na bliana seo caite. Sholáthair TRF seirbhísí oiliúna agus faisnéise saor in aisce do na grúpaí seo a leanas:

Chuir muid tuismitheoirí agus gairmithe 310 i ngrúpaí pobail, síos ó 840 na bliana seo caite

Rinne an POF os comhair daoine 160 i lucht féachana stiúideo teilifíse ag BBC Thuaisceart Éireann. Craoladh an teascán 10 nóiméad ar an Nolan Show, an clár is airde rátáil i dTuaisceart Éireann

Chuir muid daoine 908 i ngrúpaí gairmiúla agus acadúla i láthair ag comhdhálacha agus imeachtaí in Albain, i Sasana, sna Stáit Aontaithe, sa Ghearmáin agus sa Chróit, suas ó 119 anuraidh

Sholáthraíomar socrúchán deonach amháin do mhac léinn ollscoile agus chuireamar páirt i gcúrsa deartha grafaice a bhain le fochéimithe 15 thar seimeastar iomlán.

2016-17

Bhí ár gcuid oibre dírithe i roinnt réimsí

 • Inmharthanacht airgeadais an charthanais a fheabhsú trí iarratas a dhéanamh ar dheontais agus trádáil tráchtála a leathnú
 • Caidreamh a fhorbairt le comhoibrithe féideartha in Albain agus ar fud an domhain trí líonrú
 • Ár gclár teagaisc a leathnú do scoileanna ag baint úsáide as an tsamhail eolaíochta den chuaird luach saothair san inchinn agus an chaoi a n-idirghníomhaíonn sí leis an gcomhshaol
 • Próifíl náisiúnta agus idirnáisiúnta a thógáil chun eagraíocht 'dul chun cinn' inchreidte a dhéanamh de TRF do dhaoine agus d'eagraíochtaí a dteastaíonn tacaíocht uathu i réimse na díobhála pornagrafaíochta idirlín mar bhealach chun tuiscint an phobail a chur chun cinn maidir le hathléimneacht i leith struis a fhorbairt.
 • Ár láithreacht ar an ngréasán agus na meáin shóisialta a leathnú chun ár mbranda a fhorbairt i measc lucht féachana in Albain agus ar fud an domhain
 • Gníomhaíochtaí oiliúna agus forbartha a dhéanamh chun leibhéil scileanna fhoireann TRF a ardú chun a chinntiú go bhféadfadh siad na sruthanna oibre éagsúla seo a sheachadadh
Príomhghníomhartha
 • I mí Feabhra 2017 fuaireamar deontas 'Infheistiú i Smaointe' £ 10,000 ón gCiste Big Lottery chun ábhair churaclaim a fhorbairt le húsáid ag múinteoirí bunscoile agus meánscoile i scoileanna stáit.
 • Ón 1 Meitheamh 2016 go 31 Bealtaine 2017, rinneadh tuarastal an Phríomhfheidhmeannaigh a fhrithghealladh trí dheontas de chuid Deontas na Mílaoise UnLtd de £ 15,000 a íoctar léi go pearsanta.
 • Chríochnaigh Mary Sharpe a ceapachán mar Scoláire Cuairte in Ollscoil Cambridge i mí na Nollag 2016. Thacaigh an caidreamh le Cambridge le próifíl taighde TRF a fhorbairt.
 • Chríochnaigh an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus an Cathaoirleach an clár oiliúna forbartha gnó ag an Melting Pot ar an nGradam Luathaithe Nuálaíochta Sóisialta Luathaithe (SIIA).
 • Lean TRF dá láithreacht a leathnú i réimsí an oideachais gnéis, na cosanta ar líne agus na díobhála porn, ag freastal ar chomhdhálacha agus ar imeachtaí 5 in Albain, 5 i Sasana agus daoine eile sna Stáit Aontaithe, in Iosrael agus san Astráil. Ina theannta sin, foilsíodh trí pháipéar piar-athbhreithnithe a scríobh baill TRF in irisí acadúla.
 • Ar Twitter sa tréimhse ó mhí Iúil 2016 go dtí Meitheamh 2017 mhéadaíomar ár líon lucht leanúna ó 46 go 124 agus chuireamar tweets 277. Ghnóthaigh siad imprisean tweet 48,186.
 • Rinneamar an láithreán gréasáin a aistriú www.rewardfoundation.org chuig seirbhís óstála nua le luas níos fearr d'úsáideoirí agus don phobal araon. I Meitheamh 2017 sheolamar Nuacht Luaíochta, nuachtlitir a bhfuil sé mar aidhm againn 4 uair sa bhliain ar a laghad a fhoilsiú. I rith na bliana d'fhoilsíomar poist bhlag 31 a chlúdaigh gníomhaíochtaí TRF agus na scéalta is déanaí faoi thionchar pornagrafaíocht idirlín.
Éachtaí breise
 • I rith na bliana thosaigh TRF ag léiriú sna meáin, le feiceáil i scéalta nuachtáin 9 sa Ríocht Aontaithe agus ar theilifís an BBC i dTuaisceart Éireann. Bhí dhá agallamh raidió fairsinge againn agus sna físeáin ar líne a d'fhoilsigh OnlinePROTECT.
 • Bhí Mary Sharpe ina comhúdar ar chaibidil dar teideal An Múnla Sreafa Idirlín agus Ciontú Gnéasach le Steve Davies don leabhar 'Ag Obair le Daoine Aonair a bhfuil Cionta Gnéasacha Tiomnaithe acu: Treoir do Chleachtóirí'. D'fhoilsigh Routledge é i mí an Mhárta 2017.
 • Rinneadh Mary Sharpe ina cathaoirleach ar an gCoiste Caidrimh Phoiblí agus Abhcóideachta ag an gCumann um Chur Chun Cinn na Sláinte Gnéasaí (SASH) i SAM.
 • Chuir Foras na Luaíochta freagraí comhairliúcháin ar Straitéis na hAlban chun foréigean in aghaidh ban agus cailíní a chosc agus a dhíothú, todhchaí an churaclaim um Oideachas Pearsanta agus Gnéasach i scoileanna na hAlban agus imscrúdú Pharlaimint Cheanada ar éifeachtaí sláinte pornagrafaíochta foréigní ar dhaoine óga.
 • Liostáladh Fondúireacht Reward mar acmhainn le nasc chuig ár leathanach baile sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta ar Shábháilteacht Idirlín do Leanaí agus Daoine Óga a d'fhoilsigh Rialtas na hAlban. Chuidíomar le Meitheal Pharlaimint na Ríochta Aontaithe maidir le hiarrachtaí an Ghrúpa Teaghlaigh agus Caomhnaithe Teaghlaigh, Tiarnaí agus na dTeachtaí chun cuidiú le haistriú an Bhille um Gheilleagar Digiteach trí Pharlaimint na RA.
 • Lean TRF air ag seachadadh oiliúna feasachta ar dhíobháil pornagrafaíochta idirlín do scoileanna, do ghairmithe agus don phobal i gcoitinne.
Áiseanna agus seirbhísí bronnta

Thug muid 1,165 uair an chloig d'oiliúint saor in aisce, suas ó 1,043 anuraidh. Sheachamar seirbhísí oiliúna agus faisnéise do na grúpaí seo a leanas:

650 daltaí i scoileanna in Albain

840 tuismitheoirí agus gairmithe i ngrúpaí pobail

160 duine i lucht féachana stiúideo teilifíse ag BBC Thuaisceart Éireann. Craoladh an teascán 10 nóiméad ar an Nolan Show, an clár is airde rátáil i dTuaisceart Éireann

119 i ngrúpaí gairmiúla agus acadúla ag comhdhálacha agus imeachtaí in Albain, i Sasana, sna Stáit Aontaithe agus in Iosrael

Sholáthraíomar socrúcháin deonacha 4 do mhic léinn scoile agus ollscoile.

2015-16

Bhí ár gcuid oibre dírithe i roinnt réimsí

 • Inmharthanacht airgeadais an charthanais a fheabhsú trí iarratas a dhéanamh ar dheontais agus trádáil tráchtála a thosú
 • Caidreamh a fhorbairt le comhoibrithe féideartha in Albain trí líonrú
 • Clár teagaisc a bhunú do scoileanna ag úsáid an mhúnla eolaíochta den chuaird luach saothair san inchinn agus an chaoi a n-idirghníomhaíonn sí leis an gcomhshaol
 • Ag cruthú próifíle náisiúnta agus idirnáisiúnta chun TRF a eagrú mar eagraíocht 'dul chun cinn' inchreidte do dhaoine agus d'eagraíochtaí a dteastaíonn tacaíocht uathu i réimse na ndíobhálacha pornagrafaíochta idirlín mar bhealach chun tuiscint an phobail a chur chun cinn ar athléimneacht i leith struis a fhorbairt
 • Ár láithreacht ar an ngréasán agus ar na meáin shóisialta a leathnú chun ár mbranda a fhorbairt i measc lucht féachana in Albain agus ar fud an domhain
 • Gníomhaíochtaí oiliúna agus forbartha a dhéanamh chun leibhéil scileanna fhoireann TRF a ardú chun a chinntiú go bhféadfadh siad na sruthanna oibre éagsúla seo a sheachadadh
Príomhghníomhartha
 • Rinneadh iarratas rathúil ar UnLtd as Gradam “Tógáil é” de dheontas £ 15,000 chun tuarastal Mary Sharpe a íoc ar feadh bliana ó Mheitheamh 2016. Mar thoradh air sin i mí na Bealtaine 2016 d'éirigh Mary as mar iontaobhaí carthanais agus aistrigh sí isteach i ról an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin. Thogh an Bord an Dr Darryl Mead mar Chathaoirleach nua.
 • Bhí Mary Sharpe i gceannas ar obair chun gréasán de chomhoibrithe féideartha a fhorbairt. Reáchtáladh cruinnithe le hionadaithe Príosún Dearfach, Positive Futures ?, Cumann Oideachais Caitliceach na hAlban, Lothian Sláinte Ghnéis, Meas Sláintiúil NHS Lothian, Comhairle Cathrach Dhún Éideann, Gníomhaíocht Sláinte na hAlban ar Fadhbanna Alcóil agus Bliain an Daid.
 • Ceapadh Mary Sharpe mar Scoláire Cuairte in Ollscoil Cambridge i mí na Nollag 2015. Ceapadh Darryl Mead mar Chomhalta Taighde Oinigh ag UCL. Thacaigh an caidreamh leis na hollscoileanna seo le forbairt phróifíl taighde TRF.
 • Chríochnaigh Mary Sharpe a hoiliúint tríd an gclár Dámhachtain Ghorlainne Nuálaíochta Sóisialta (SIIA) ag The Melting Pot. Ina dhiaidh sin chuaigh sí isteach i gclár an SIIA Luathaithe, mar aon le ball den Bhord, an Dr Darryl Mead.
Éachtaí seachtracha
 • D'fhorbair TRF láithreacht sa réimse cosanta ar líne agus sna réimsí díobhála porn, ag freastal ar chomhdhálacha 9 UK.
 • Glacadh le páipéir a scríobh baill TRF le cur i láthair i Brighton, Glaschú, Stirling, Londain, Iostanbúl agus München.
 • I mí Feabhra 2016 sheolamar ár bhfotha Twitter @brain_love_sex agus leathnaíomar an láithreán gréasáin ó leathanaigh 20 go 70. Ghlac muid an láithreán gréasáin ar siúl freisin ó na forbróirí.
 • Bhí Mary Sharpe ina comhúdar ar chaibidil dar teideal An Múnla Sreafa Idirlín agus Ciontú Gnéasach le Steve Davies don leabhar 'Ag Obair le Daoine Aonair a bhfuil Cionta Gnéasacha Tiomnaithe acu: Treoir do Chleachtóirí'. Foilseoidh Routledge é i mí Feabhra 2017.
 • Toghadh Mary Sharpe ar bhord an Chumainn um Chur Chun Cinn na Sláinte Gnéasaí (SASH) i SAM.
 • Chuir TRF freagairtí ar Fhiosrúchán Seanad na hAstráile faoi bhráid Dochar a dhéanamh do leanaí na hAstráile trí rochtain ar phornagrafaíocht ar an Idirlíon agus le comhairliúchán Rialtas na RA ar Sábháilteacht Leanaí Ar Líne: Fíorú Aoise do Phornagrafaíocht.
 • Chuireamar tús le hoiliúint ar fheasacht ar dhíobháil pornagrafaíochta ar an idirlíon a sholáthar do scoileanna na hAlban ar bhonn tráchtála.
 • Fuair ​​TRF deontas £ 2,500 mar chistiú síl chun mórláithreán gréasáin don aos óg a chruthú. Déanfar é a chomhfhorbairt le daoine óga ón sprioclucht féachana.
Áiseanna agus seirbhísí bronnta

Thug muid 1,043 uair an chloig d'oiliúint saor in aisce, suas ó 643 anuraidh.

Sheachamar seirbhísí oiliúna agus faisnéise do na grúpaí seo a leanas:

60 múinteoir ar oiliúint inseirbhíse do Chomhairle Cathrach Dhún Éideann

45 oifigigh sláinte ghnéis do NHS Lothian

Gníomhaithe 3 do Wonder Fools i nGlaschú

34 baill den Chumann Náisiúnta um Déileáil le Mí-úsáideoirí

Toscairí 60 ag ComhdháilProtect ar líne i Londain

287 toscairí ag Comhdháil Idirnáisiúnta na Andúile Teicneolaíochta in Iostanbúl, an Tuirc

Ealaíontóirí 33 agus mic léinn ealaíne ag an gColáiste Ealaíne Ríoga i Londain

16 ball den Melting Pot, i gcomhar leis an Dr Loretta Breuning

Foireann 43 ag Ionad Sláinte Gnéis Chalmers i nDún Éideann

22 toscairí ag Comhdháil DGSS ar Thaighde Sóisialta Gnéasachta i München, an Ghearmáin

247 dalta ag scoil George Heriot i nDún Éideann Chuir muid socrúcháin deonacha 3 ar fáil do dhaltaí scoile agus ollscoile.

2014-15

D'fhorbair Mary Sharpe agus Darryl Mead sraith cainteanna maisithe do lucht féachana tuata ag leagan amach an tslí ina n-oibríonn ciorcad luach saothair na hinchinne. Scrúdaigh sé seo an próiseas andúile, mhínigh sé spreagthaí neamhghnácha agus mhionsonraigh sé an bealach inar féidir le pornagrafaíocht idirlín a bheith ina andúil iompraíochta. Tá an lucht féachana a baineadh amach leagtha amach thíos. Labhair Mary Sharpe le thart ar 150 státseirbhíseach a bhí ag obair do Rialtas na hAlban.

Éachtaí
 • Chomhaontaigh an Bord an bunreacht.
 • D'aontaigh an Bord leis na hoibrithe oifige.
 • Ansin chomhaontaigh an Bord an plean gnó.
 • Bunaíodh Cuntas Bainc an Chisteora ar bhonn gan táille le mór-Bhanc na hAlban.
 • Glacadh le féiniúlacht agus lógó corparáideach tosaigh.
 • Bunaíodh comhaontú maidir le dleachtanna an leabhair Do Brain on Porn: Pornagrafaíocht Idirlín agus an Eolaíocht atá ag Teacht Chun Cinn le bronnadh ag an Údar ar The Reward Foundation. Fuarthas an chéad íocaíocht ríchíosa.
 • Bhuaigh Mary Sharpe mar Chathaoirleach áit ar chlár oiliúna Ghradam Nuálaíochta Sóisialta (SIIA) ag The Melting Pot. Áiríodh ar an duais bliain de spás gan úsáid ar cíos ag The Melting Pot.
 • Bhuaigh Mary Sharpe £ 300 do The Reward Foundation i gcomórtas claonta SIIA.
 • Rinne Mary Sharpe iarratas ar agus bhuaigh sí duais £ 3,150 i maoiniú Leibhéal 1 ó FirstPort / UnLtd chun ligean dúinn suíomh gréasáin éifeachtach a thógáil. Ní bhfuarthas ioncam ón dámhachtain seo go dtí an bhliain airgeadais ina dhiaidh sin.
 • Fostaíodh gnólacht margaíochta chun an láithreán gréasáin a fhorbairt agus sraith grafaicí corparáideacha níos sofaisticiúla a dhéanamh.
Áiseanna agus seirbhísí bronnta

Thug muid 643 uair an chloig d'oiliúint saor in aisce.

Chuir muid oiliúint ar na gairmithe seo a leanas: 20 oifigigh sláinte ghnéis do NHS Lothian, lá iomlán; 20 gairmithe cúram sláinte ag Clár Stádais (LAP) Lothian agus Dhún Éideann le haghaidh uaireanta 2; 47 gairmithe ceartais choiriúil ag Cumann na hAlban um Staidéar ar Chionta le haghaidh uaireanta 1.5; Bainisteoirí 30 in Institiúid Ciontóirí Óga Polmont as uaireanta 2; Comhairleoirí 35 agus speisialtóirí cosanta leanaí ag brainse na hAlban den Chumann Náisiúnta um Chóireáil Mí-úsáideoirí (NOTA) le haghaidh uaireanta 1.5; 200 do dhaltaí rang a sé ag Scoil George Heriot le haghaidh uaireanta 1.4.

Sholáthraíomar socrúcháin deonacha 3 do mhic léinn scoile agus ollscoile.

Print Friendly, PDF & Email