Pornagrafaíocht Fíoraithe Aoise An Úcráin

Astráil

Tá an Astráil tiomanta go láidir do leanaí a chosaint ar na díobhálacha a bhaineann le hábhar atá mí-oiriúnach dá n-aois. Tá an Rialtas ag cur leis an ngealltanas seo le raon beart rialála agus beartais moltach, atá sna bearta nua-athchóirithe An tAcht um Shábháilteacht Ar Líne 2021.

Cuirfear an tAcht i bhfeidhm an 23 Eanáir, 2022. Ceanglófar ar thionscal na teicneolaíochta a gCóid agus a gcaighdeáin a chlárú faoi Iúil, 2022. Ina measc seo tá modhanna chun ábhar pornagrafach agus / nó gnéasach follasach a bhainistiú, agus bearta chun oideachas a chur ar thuismitheoirí agus ar dhaoine fásta freagracha, maidir le conas rochtain leanaí ar ábhar a chuirtear ar fáil ar an idirlíon a mhaoirsiú agus a rialú.

Oifig an Choimisinéara Sábháilteachta

Tá Oifig an Choimisinéara Ríomhshábháilteachta i gceannas ar fhorbairt treochlár éigeantach um chur i bhfeidhm fíoraithe aoise le haghaidh pornagrafaíochta ar líne. Tacaíonn sé seo le moltaí ón Buanchoiste Theach na nIonadaithe ar Bheartas Sóisialta agus Gnóthaí Dlí fiosrú faoi fhíorú aoise maidir le geallchur ar líne agus pornagrafaíocht ar líne. Féachfaidh sé leis na socruithe cearta beartais, rialála agus teicniúla a chothromú, de réir mar is iomchuí do thimpeallacht na hAstráile.

D'eisigh r-Shábháilteacht “glaoch ar fhianaise, ”A dúnadh i Meán Fómhair 2021. Chuir an Reward Foundation fianaise leis an nglao sin.

Tá r-Shábháilteacht le tuairisciú don rialtas leis an treochlár forfheidhmithe um Fhíorú Aoise faoi Nollaig 2022. Déanfaidh an Rialtas cinneadh ansin an ceart an treochlár Fíoraithe Aoise a thabhairt ar aghaidh.

Cén chaoi a n-oibreodh forfheidhmiú fíoraithe aoise san Astráil?

Tá eSafety ag tabhairt faoi chur chuige ilchisealach agus comhoibritheach chun sainaithint a dhéanamh ar réimeas comhréireach, éifeachtach agus indéanta fíoraithe aoise do phornagrafaíocht ar líne. Bheadh ​​bearta teicniúla agus neamhtheicniúla i gceist le haon réimeas, agus mheasfadh sé an gá atá le hidir-inoibritheacht agus comhsheasmhacht ar fud dlínsí.

  • A thuilleadh glao poiblí ar fhianaise cuideoidh r-Shábháilteacht le fianaise a bhailiú ar na saincheisteanna agus na réitigh fhéideartha
  • A ina dhiaidh sin próiseas comhairliúcháin le príomhpháirtithe leasmhara lena n-áirítear na tionscail aosach, Fíorú Aoise agus ardáin dhigiteacha agus seirbhíse, agus an saol acadúil, cuideoidh siad le treo agus gnéithe an chórais Fíoraithe Aoise a bheachtú
  • Sa chéim dheiridh beidh oibriú go dlúth le príomhpháirtithe leasmhara chun na gnéithe teicniúla agus neamhtheicniúla, den réimeas Fíoraithe Aoise atá beartaithe do phornagrafaíocht ar líne, a shainiú. Áireofar leis seo prionsabail a mholadh, íoscheanglais agus caighdeáin theicniúla, agus bearta oideachais agus coiscthe. Sainaithneofar breithnithe oibríochta agus frámaí ama cur chun feidhme freisin.
Mar sin, cad iad na Rioscaí & Bacainní féideartha don phróiseas seo?
  • Tá feasacht mhéadaithe an phobail ar theicneolaíochtaí Fíoraithe Aoise ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar imní faoi phríobháideacht agus slándáil a choinnítear maidir le sonraí úsáideoirí. Tá eSafety tiomanta an réiteach teicneolaíochta is sábháilte, slándála agus caomhnaithe príobháideachta a mholadh, chomh maith le cearta digiteacha leanaí a urramú.
  • Beidh ar aon réimeas Fíoraithe Aoise na hAstráile machnamh gníomhach a dhéanamh ar reachtaíocht agus ar fhorbairtí idirnáisiúnta. Meastar go bhfuil cineálacha cur chuige comhchuibhithe ríthábhachtach chun go n-éireoidh leo.
  • Tá ceanncheathrú thar lear ag formhór na suíomhanna Gréasáin, seirbhísí agus pornagrafaíochta ar líne a mbíonn rochtain ag Astráiligh orthu. D’fhéadfadh dúshláin a bheith leis seo maidir le comhlíonadh agus forfheidhmiú. Tá eSafety tiomanta do dhlúthchaidreamh leis an tionscal chun a chinntiú go bhfuil aon réimeas atá beartaithe comhréireach agus indéanta agus tacaíonn sé le heagraíochtaí a ngealltanais sábháilteachta ar líne a chomhlíonadh chomh maith le rochtain ar ábhar a bhfuil srian aoise air a bhainistiú go héifeachtach.
Tacaíocht phoiblí d’fhíorú aoise?

Rinne eSafety suirbhé ar dhaoine fásta na hAstráile i 2021. Fuair ​​siad tacaíocht leathan d’fhíorú Aoise chun leanaí a chosaint, cé gur ardaíodh roinnt imní.

  • aithnítear go maith na buntáistí a bhaineann le fíorú aoise, go háirithe maidir le cosaintí agus dearbhuithe a sholáthar do leanaí. Mar sin féin, bhí débhríocht agus amhras ann faoin gcaoi a n-oibreodh an teicneolaíocht go praiticiúil agus faoi phríobháideacht sonraí
  • bhí feasacht íseal ar theicneolaíocht Fíoraithe Aoise, go coincheapúil agus go praiticiúil
  • chonacthas go raibh an rialtas sa riocht is fearr chun córas fíoraithe aoise a mhaoirsiú

… Agus…

  • Tá roinnt eilimintí riachtanach chun go mbeidh réimeas Fíoraithe Aoise éifeachtach. Cuimsíonn siad eolas agus feasacht phoiblí níos fearr ar theicneolaíochtaí fíoraithe agus dearbhaithe aoise. Cuimsíonn sé seo an chaoi a n-oibríonn siad agus an chaoi a n-úsáidfí go praiticiúil iad. Cad iad na bearta éigeantacha slándála agus caomhnaithe príobháideachta a bheadh ​​i bhfeidhm, chun a chinntiú go n-urramófaí cearta digiteacha daoine fásta agus leanaí?
Print Friendly, PDF & Email