Úsáid neamh-inbhuanaithe físeáin ar líne

Déanann porn dochar don chomhshaol

Déanann porn dochar don chomhshaol. Is éard atá i bpornagrafaíocht faire ar fud an domhain ná 0.2% de na hastaíochtaí gáis cheaptha teasa go léir. Ní fhéadfadh sé sin a bheith cosúil le mórán, ach tá sé seo cothrom le 80 tonna de dhé-ocsaíd charbóin, nó a oiread agus a astaítear ag gach teaghlach sa Fhrainc.

I mí Iúil, d'fhoilsigh 2019 foireann a bhí faoi stiúir Maxime Efoui-Hess ag The Shift Project i bPáras an chéad obair mhór a bhí ag féachaint ar ídiú fuinnimh físeáin ar líne. Rinne siad cás-staidéar mionsonraithe ar an leictreachas a úsáideadh chun físeáin pornagrafacha a sheachadadh do thomhaltóirí. Chuidigh an Fhondúireacht Luaíochta le tabhairt an scéal seo chuig an domhan i mí Iúil 2019.

Mar sin, cad a fuair siad?

Léiríonn físeáin phornagrafaíochta ar líne 27% de na físeáin ar líne, 16% de shreabhadh iomlán na sonraí agus 5% d'astaíochtaí iomlána gáis cheaptha teasa mar gheall ar theicneolaíocht dhigiteach.

Déanann Porn dochar don chomhshaol An Tionscadal Shift

Is rannpháirtí suntasach, intomhaiste é an pornagrafaíocht a bhreathnú ar athrú aeráide. Mar sin anois is féidir linn smaoineamh níos cúramaí faoin gceist…. “An bhfuil tú ag breathnú ar phorn fiú?”

Tugann an físeán seo achoimre ar fhreagra an Tionscadail Shift… Tá an físeán seo, a astaíonn féin gáis cheaptha teasa (meán beagán níos lú ná gram 10 CO2 in aghaidh an fhéachana), ceaptha don phobal i gcoitinne. Tá sé mar aidhm aige tionchar comhshaoil ​​na teicneolaíochta digití a fheiceáil, ach tá sé dofheicthe ar bhonn laethúil. Tarraingíonn an físeán aird freisin ar na hiarmhairtí a bhaineann le húsáid dhigiteach ar athrú aeráide agus ar ídiú acmhainní.

Cás praiticiúil: pornagrafaíocht

Ar dtús, déanaimis féachaint ar dhearcadh an tionscadail Shift ar an bpictiúr mór.

Is ionann amharc físe ar líne agus 60% de thrácht sonraí an domhain. Le linn 2018 ghin sé níos mó ná 300 Mt de CO2. Mar shampla, is lorg carbóin é sin atá inchomparáide le hastaíochtaí bliantúla na Spáinne.

pornagrafaíocht 27%
Dáileadh sreabhadh sonraí ar líne idir úsáidí éagsúla i 2018 ar fud an domhain
(Foinse an Tionscadal Shift 2019)

Is léiriú ríthábhachtach é an tsaincheist ar thionchar na pornagrafaíochta ar an tsochaí ar an teannas a chriostálann an díospóireacht ar ábharthacht úsáide ag scála sochaí. Bhí díospóireacht a bhí fós i mbéal an phobail do na geallsealbhóirí éagsúla le blianta fada anuas, ina ábhar staidéir iomadúla socheolaíochta dírithe ar a éifeachtaí a thuiscint. Tá borradh tagtha ar thomhaltas na pornagrafaíochta le rochtain ag aon fhón cliste, lena n-áirítear leanaí agus ógánaigh, atá simplí agus saor in aisce ag borradh na n-ardán nua a chraolann ábhar pornagrafach (Gauthier, 2018).

Tuairimí saineolaithe

Ba é an cur chuige a bhí againn ná tuairimí na saineolaithe ar na héifeachtaí sochaíocha a aithníodh ar ábhar físeáin pornagrafach ar líne a thabhairt le chéile. Ar ndóigh, is é an cuspóir ná gan ligean dó go gcruthófaí castacht díospóireachta a mhairfidh roinnt blianta i roinnt míreanna. Ina ionad sin, is éard atá i gceist leis ná na ceisteanna a ardaítear trí mheasúnú a dhéanamh ar ábharthacht úsáidí éagsúla chun a fháil amach an ndéanann porn dochar don chomhshaol.

Ní bhaineann na barúlacha a luaitear anseo le cruthúnas a thabhairt maidir le cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil éifeacht neamhaireach ann. Mar sin féin, ceadaíonn siad machnamh ar mhodhanna cinnteoireachta polaitiúla a chuireann san áireamh na rioscaí a bhaineann leis na héifeachtaí dochracha seo.

Impleachtaí sochaíocha maidir le hábhar físe pornagrafach ar líne a chraoladh agus a ghlacadh

Ceann de na fadhbanna a luadh maidir le héifeachtaí pornagrafaíochta a ithe ag leibhéal na sochaí ná feiniméan na noirm athraitheacha. Breathnaíodh treocht i leith foréigin mhéadaithe san ábhar a breathnaíodh. Fágann sé seo go mbíonn éifeachtaí dochracha ar ghnéasacht an duine aonair agus ar a mbraistintí maidir le caidrimh fhisiciúla, lena n-áirítear i gcás tomhaltais ócáideach (Solano, 2018; Muracciole, 2019). Déantar an feiniméan seo a chatalú le hinfhaighteacht gach cineál ábhair phornagrafaíochta - lena n-áirítear an chuid is mó foréigneach - éascaithe ag teacht ardáin físe tiomnaithe ar líne (Gauthier, 2018).

Lógó an Tionscadail Shift
Ag craoladh ar an idirlíon

Is é an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag modh craolacháin pornagrafaíochta ar líne de chineál Tube ar shaincheist ar scála ár sochaí. Tá an t-ábhar idirleata ar bhonn catagóirithe “lipéadaithe” don tomhaltóir (ról na n-eochairfhocal), bunaithe ar an tsamhail a úsáidtear chun táirgí cultúrtha a chatagóiriú don phobal i gcoitinne. Mar sin féin, ní féidir an catagóiriú seo a dhéanamh ach tríd an ábhar féin a chaighdeánú agus dá bhrí sin, mar gheall ar nádúr an táirge pornagrafaíochta, trí chaighdeánú na gcarachtar agus na gcásanna a chuirtear i láthair, ós rud é go gcaithfear gach catagóir a thógáil de réir sainiúlachtaí so-aitheanta. Maidir le caighdeánú léiriúchán daoine agus caidrimh dhaonna, deir saineolaithe ar an ábhar go n-ardaíonn sé an cheist faoin ról a bhíonn ag ábhar pornagrafach maidir le sracléiriú sochaíoch agus léiriú éagothroime ar uiríll (Muracciole, 2019).

Ciallaíonn seachadadh físeáin go ndéanann an porn ar fad dochar don chomhshaol

Chun tuiscint a fháil ar an tionchar a bhíonn ag úsáid na físe pornagrafaíochta ar an tsochaí, is gá na cineálacha ábhair go léir atá inár machnamh a chur san áireamh, go háirithe iad siúd a mhaíonn go bhfuil siad tiomanta agus malartach (pornagrafaíocht ag éileamh go bhfuil siad feimineach, ag cur éagsúlachta chun cinn, gan aon léiriú a léiríonn dochar do an lánúin, etc.). Níl ceist na meastóireachta beachta ar éifeachtaí tairbhiúla na gcineálacha malartacha seo lasmuigh de scóip na tuarascála seo agus cinneadh á dhéanamh an ndéanann porn dochar don chomhshaol.

Ina ionad sin, cuirimid béim ar an ngá atá le veicteoirí craolacháin a chur san áireamh ar an dinimic a spreagann athruithe in úsáidí: tá na méideanna ábhair a chuirtear ar fáil ag ardáin físe ar líne mór go leor chun tionchar a imirt ar threochtaí in éabhlóid úsáidí ar scála mór. Is gá, dá bhrí sin, tuiscint a fháil ar an ról a bhíonn ag ailtireacht na n-ardán agus an pointe ag a dtabharfaidh an tsamhail cheannasach - inneachar caighdeánaithe tionsclaíoch - deis chun teacht ar ábhair eile (Vaton, 2018).

Impleachtaí sochaíocha a bhaineann le táirgeadh ábhar físeáin pornagrafach ar líne

Mar aon le gach úsáid físeáin, tá an chéim táirgthe ábhair nasctha leis na céimeanna craolacháin agus fáiltithe. Mar shampla, is gá go dtéann na barúlacha a rinneadh maidir leis an norm a aistriú maidir le foréigean na n-ábhar a mbreathnaítear orthu i bhfeidhm ar tháirgeadh na n-ábhar. Mar thoradh ar an méadú ar fhoréigean na gcleachtas a mbreathnaíonn an tomhaltóir orthu tá foréigean méadaithe i gcleachtais le linn na físeáin agus na scannáin a bheith á lámhach. Mar sin, cuireann na rannpháirtithe sa díospóireacht (Muracciole, 2019) ceist an fhoréigin a fhulaingítear sna próisis táirgthe seo faoi réir creat dlíthiúil.

Tugann na hardáin chraolacháin nua cead do dhaoine príobháideacha ábhar a tháirgeadh agus a roinnt in áitribh phríobháideacha. Bíonn an fhéidearthacht nua seo rannpháirteach go pointe áirithe i éagsúlú na n-uiríll trí dhul lasmuigh de chreat caighdeánaithe an tionscail pornagrafaíochta. Mar sin féin tá sé riachtanach ceist a chur ar an bhféidearthacht go ndéanfaidh daoine príobháideacha ath-leithreasú iarbhír a dhéanamh ar an ábhar agus ar na huiríll laistigh de mhargadh a bhfuil na grúpaí tionsclaíocha i gceannas air.

Tógáil úsáidí pornagrafacha

Tá sé tugtha faoi deara ag Catherine Solano, bean-eolaí, “ar feadh roinnt blianta, go bhfuil masturbation doscartha ó phornagrafaíocht” (Solano, 2018). Dá bhrí sin, baineann úsáid pornagrafaíochta agus dá bhrí sin le léirshamhlú na bhfíseán pornagrafach ar líne le húsáid a rialaítear le meicníochtaí cognaíocha an-uathoibríocha, a cheadaíonn airgeadú éifeachtach na dtáirgí atá beartaithe. Sa lá atá inniu ann, tá forbairt eacnamaíoch a bhreathnú ar fhíseáin phornagrafaíochta ar líne bunaithe ar amalgamán cognaíoch mar thoradh ar chleachtais mhargaíochta na hearnála: comhcheangal úsáid pornagrafaíochta leis an ghníomh fisiciúil gnéis (Roussilhe, 2019).

Éifeacht truicear

Nuair a bhreathnaítear ar chorp nocht cuirtear an t-imoibriú uathoibríoch tosaigh san inchinn a spreagann spéis atá nasctha leis an athfhillteach a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le fógraíocht (Solano, 2018). Ós rud é go dtuigimid go bhfuil meon ag ár meicníochtaí cognaíocha, ar a dtugtar “éifeacht spreagtha”, a spreagann táimhe inár bpróiseas smaoinimh30 (Marcinkowski, 2019), is féidir linn a thuiscint go dtugann an gnéasú ábhair don phobal ginearálta úsáidí pornagrafacha isteach i meicníocht níos leithne. tionchar: nochta d'ábhar gnéisithe don phobal i gcoitinne (fógraíocht, gearrthóga físe, srl.), bíonn daoine ag fáil sirtheartha arís agus arís eile i gceantair a n-inchinne atá nasctha le dúil fhisiciúil. Dá bhrí sin, déanfaidh sé seo an úsáid a dhéanann an duine aonair laistigh den chineál céanna sirtheoireachta a chatalú, lena n-áirítear úsáidí pornagrafacha (Roussilhe, 2019) a dhéantar níos fearr ar ardáin chraoltóireachta ar líne, is ábhar don anailís seo.

Mar sin, feicimid, arís, go dtógtar na húsáidí seo de réir comhchoda nach féidir neamhaird a dhéanamh orthu: glacann ailtireacht an chórais a tharchuireann faisnéis ar scála mór páirt go hiomlán sa sainmhíniú ar úsáidí físeáin pornagrafacha ar líne. Anois tá bealach againn chun a thaispeáint go ndéanann porn dochar don chomhshaol.

tagairtí

Gauthier, UG (2018). L'ère du porno. Les Hors-Série de L'OBS. n ° 100. Samhain 2018.

Marcinkowski, J. (2019, 20 mars). D’fhéadfadh sé go mbainfí úsáid as an obair thógála, as an tógáil agus as an gcumhacht. (M. Efoui-Hess, Agallaimh)

Muracciole, M. (2019, 22 mars). Is é an rud atá i gceist le la pornographie. (M. Efoui-Hess, Agallaimh)

Roussilhe, G. (2019). D’fhéadfadh sé go mbainfí úsáid as an obair thógála, as an tógáil agus as an gcumhacht. (M. Efoui-Hess, Agallaimh)

Solano, C. (2018, Samhain). Malades du porno. L'ère du porno. Les Hors-Série de L'OBS. n ° 100, lgh 90-93.

Vaton, M. (2018, Samhain). Entretien avec Ovidie. L'ère du porno. Les Hors-Série de L'OBS. n ° 100, lgh 76-79.

Print Friendly, PDF & Email